Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” będzie realizowany w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

 

Głównym celem projektów jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów.

Projekty stanowią odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Działania projektowe są kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia. Zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, jak również 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach,
 • indywidualnym wsparciu psychologicznym,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursach językowych,
 • kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.),
 • kursach komputerowych o standardzie ECDL,
 • kursie prawa jazdy kat. B,
 • warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów ma umożliwić uczestnikom projektów nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie. Projekt zakłada objęcie wsparciem 2800 osób z terenu całego kraju, które pozostają bez zatrudnienia, nie uczą się i nie szkolą w wieku 18-24 lat (w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn).

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny.

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do projektów „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest prowadzona na terenie całego kraju do końca października br.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
 • nie pracują lub są bierne zawodowo,
 • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i złożenie ich w jednostce OHP: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, ul. Zadwór 5, 38-440 Iwonicz-Zdrój, tel. 13 42 502 60, email: osiwiwonicz@ohp.pl.

 

Rekrutację prowadzą Komisje Rekrutacyjne OHP, a proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów:

I – weryfikacja deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym (zgodność z wymaganiami wobec grupy docelowej)

II – rozmowy indywidualne z kandydatami

Osoby, które przejdą pierwszy etap będą zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne.

Podczas rozmów członkowie Komisji Rekrutacyjnych OHP przeprowadzą z kandydatem wywiad w celu sporządzenia opinii odnośnie zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w projektach lub wpisania na listę rezerwową.